vi ser möjligheter

Ex-jobb: Skyfall över städer

Ex-jobb: Skyfall över städer

Structor har handlett ex-jobbare från KTH

Structor Miljöbyrån Stockholm AB har under våren 2017 handlett Mikael Larsson och Lisa Sebbfolk i deras examensarbete inom civilingenjörsutbildningen Energi och Miljö/KTH. Uppsatsen fokuserar på skyfall i urban miljö. Fullständig titel är Skyfall över städer. Från en reaktiv till en proaktiv samhällsplaneringsprocess.

Ur sammanfattningen:
Nederbörd av varierande intensitet är en naturlig del av vårt klimat och något som vi människor är vana att hantera i våra städer, till en viss gräns. Skyfallen som drabbade Köpenhamn 2011 och Malmö tre år senare blev en ögonöppnare för många. Våra städer är otroligt sårbara för mycket regn på kort tid. Den generella uppfattningen hos de som intervjuats i denna studie är att det saknas statliga riktlinjer och rekommendationer som stöd för hur kommunerna ska kunna arbeta med skyfallsfrågan proaktivt. Orsaken är delvis att skyfallsfrågan är fragmenterad och utspridd på flera aktörer. Det finns inget som håller frågan samman och den är utspridd på flera departement. Då departementen saknar samordning resulterar det i att frågor av betydelse riskerar att falla mellan stolarna. En nationell strategi är nödvändig för att ringa in denna komplexa fråga och skapa en gemensam riktning.

Läs ex-jobbet här:
SKYFALL ÖVER STÄDER (pdf)

Bild: En förenklad illustration av skyfallsplaneringsprocessen och hur de centrala aktörerna förhåller sig till varandra.