vi ser möjligheter

Om Structor

Skriv ut Spets och styrka 570

Vi ser möjligheter

Structors motto är Vi ser möjligheter.
Det innebär för oss:

– Att ihop med våra kunder utveckla deras projekt och visioner
– Att medarbetare ska utvecklas och erbjudas utmaningar
– Ständig utveckling av vår organisation med nya kompetenser, bolag och kontor

Vår verksamhet präglas av nytänkande, engagerade medarbetare och inte minst av att vi har roligt ihop.

Ledande kunskapsföretag

Structorgruppen är en av Sveriges största konsultgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen.

De enskilda bolagen inom Structorgruppen består av självständiga specialistbolag som i huvudsak ägs av i bolagen verksamma partners. Bolagen tillhör inom varje specialistområde de ledande i landet. Structorbolagen samverkar under namnet ”Structor” eller ”Structorgruppen” för ökad slagkraft och kostnadseffektivitet.

Structorgruppen består per 2016-06-30 av 31 bolag över hela Sverige. Utöver den svenska Structorgruppen finns också en fristående Structorgrupp i Norge om fem bolag ägda av Structor Holding i samverkan med norska partners.

Grunden har lagts för framtidens Structor

Under 2015/2016 genomfördes en större ägarförändring för att säkra en stabil grund för fortsatt utveckling, samverkan och sammanhållning av Structorgruppen. Structor AB bildades genom att grundarna av Structorgruppen, Structor Holding AB, och partners i de enskilda Structorbolagen sköt till aktier så att Structor AB idag äger ca 40 % i de enskilda bolagen.

Structor AB:s affärsidé är att utifrån ett utvecklat affärskoncept starta, initialt finansiera, utveckla och driva konsultbolag inom hus-, industri-, infrastruktur- och miljöområdet. Affärskonceptet innebär förutom support med finansiering, utveckling och drift också ett antal stödtjänster och administrativa styrsystem samt policydokument med grundläggande principer och rutiner.

Hållbarhet i fokus för verksamheten

Structorgruppens hållbarhetspolicy omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och lönsamhet. Hållbarhetspolicyn grundar sig på ett långsiktigt synsätt i följande delar.

Kvalitet
Structor uppfyller eller överträffar kundens förväntningar. Vi uppträder med hög kompetens och yrkesskicklighet.

Miljö
Structors lösningar är miljömässigt sunda och långsiktigt hållbara. Bra miljöval och begränsad miljö- och klimatpåverkan präglar även vår egen verksamhet.

Arbetsmiljö
Structor erbjuder sina medarbetare en god, stimulerande och säker arbetsmiljö. I våra uppdrag skapar vi lösningar som kan genomföras och användas på ett effektivt och säkert sätt.

Socialt ansvarstagande
Structors arbetsklimat kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Vi uppträder på ett etiskt och professionellt sätt och möter alla människor med respekt.

Lönsamhet
Structor har en god lönsamhet. Det ger oss möjlighet att utveckla vårt kunnande samt vara en trygg arbetsgivare och attraktiv samarbetsparter för våra kunder.

Samhällets lagar och krav samt Structorgruppens egna policys utgör minimikrav i agerandet. Structorgruppen har som mål att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet genom att ny kunskap tas till vara och integreras i det dagliga arbetet.

2015 ett nytt framgångsrikt år

För Structorgruppen blev 2015 ett nytt framgångsrikt år. Omsättningen för gruppen uppgick 2015 till ca 563 miljoner med ett rörelseresultat om 70,6 miljoner (efter vinstdelning på 25 %). En ökning med nästan 8 % jämfört med 2014. Structorgruppens snittmarginal efter vinstdelning 2015 blev 12,5 %. Antalet anställda i gruppen var drygt 400 vilket jämfört med 2014 var en ökning med 7 %.  Resultatbild-2015

Illustration: Structorgruppens utveckling 1999-2015.

Structor finns för närvarande på 29 orter runt omkring i Sverige. Under 2015 öppnades nya kontor i Jönköping och Västervik.

Structororter-2015-2016.2

Fortsatt positiv utveckling 2016

Structorgruppen har under det första halvår 2016 haft en fortsatt god utveckling. Omsättningen har sammanlagt uppgått till ca 300 MSEK med en bruttovinst före 25 % vinstdelning om ca 70 MSEK. En ökning med ca 30 % jämfört med föregående år. Antalet medarbetare var vid halvårsskiftet närmare 450. I början av 2016 öppnades ett nytt kontor i Borås.

Structorgruppen 2020

Marknadsläget för Structorgruppens verksamhetsområden ser ljus ut. Behovet av nya bostäder ökar i hela landet och därmed också behovet av nysatsningar för skolor, service, gator, VA och kollektivtrafik. Hänsynstagande till klimatförändringar, fortsatt urbanisering och ett ökat fokus på hållbart samhällsbyggande innebär insatser som ställer krav på fortsatt utveckling och nya kompetenser. Gruppens bedömning är att konjunkturen ser ljus ut för de närmaste åren.

Structorgruppen ska fortsätta utvecklas som ett tätt sammansvetsat nätverk av självständiga specialistbolag med god samverkan och gemenskap. Gruppen tror på frihet och delaktighet utan hierarkiska strukturer och med enkla former för verksamheten. De enskilda bolagen i gruppen ska alltid ses som ett självklart förstahandsval för nya medarbetare.

Structorgruppen ska stärka sin lokala närvaro på de orter gruppen finns redan idag och på/i varje ort/region ska Structor kunna erbjuda sina kunder ett brett kompetensutbud. Gruppen ska utveckla den kunskap och kompetens som behövs för att möta framtidens krav och fortsatt göra detta med god lönsamhet. För att nå dit, krävs engagerade och duktiga medarbetare som ser möjligheter.

År 2020 bör Structorgruppen kunna vara runt 600 medarbetare.

Structorgruppen 2015 och halvår 2016 (pdf)

Structors logo

Structors logo för tryck hittar du här