vi ser möjligheter

Från fritid till permanent, Älgö, Nacka

Skriv ut IMG_2870_2

Plangenomförande i sex etapper

På Älgö – en halvö vid Saltsjöbaden i Nacka kommun – har ett spännande förnyelsearbete genomförts med att förvandla ett fritidshusområde till permanentstandard.

Projektet omfattar cirka 560 enskilda fastigheter och väntas vara helt färdigställt under 2016.

Enligt den nya detaljplanen är kommunen huvudman för vägar och naturmark. Arbetet med att rusta upp vägnätet och parkanläggningar och att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet har pågått sedan 2009 och genomförandet färdigställdes under 2015. Under 2016 avslutas projektet med fastighetsrättsliga regleringar, debitering av VA-avgifter och gatukostnader samt slutrapportering av projektet.

Utbyggnaden var uppdelad i sex etapper och har genomförts med flera olika entreprenörer parallellt. Tre stora väg- och VA-etapper, en parkentreprenad, sjöledningsarbete och gångvägar på Svärdsö naturreservat har genomförts. Under 2015 har de sista delarna av projektet överlämnats till kommunens olika driftenheter för vägar, VA, parkanläggningar, trafik etc.

IMG_2867_2

Structors uppdrag
Structor FM Projektutveckling medverkar i denna ambitiösa och komplexa process, bland annat som projektledare för hela projektet. Structor ansvarar bland annat för ekonomistyrning, samordning av projektets delmoment, resursförsörjning samt förhandling och avtalsskrivning med interna och externa parter.

Structor arbetar även med det fastighetsrättsliga genomförandet av projektet – som delprojektledare. Då markåtkomst är strategiskt viktigt för att kunna bygga ut väg- och VA-näten är markinlösen ett viktigt delmoment i projektet. Structor företräder kommunen i samtliga förrättningar vid Lantmäterimyndigheten och ansvarar bland annat för de avtal som berör rättigheter och servitut.

Kund: Nacka kommun

Kontakt: Eva Olsson, Structor FM Projektutveckling AB

IMG_2868_2


Tillbaka