Kvarteret Kejsarkronan är centralt lokaliserat vid Odenplan i Stockholm. Fastighetsägarna till Kejsarkronan 11 tog 2016 beslut om att fastigheten skulle delas i två. Syftet var att särskilja en större mängd av fastighetens lokaler från bostäderna. Den blivande lokalfastigheten avsågs bli en tredimensionellt avgränsad fastighet (3D-fastighet).

Structor fick i uppdrag av fastighetsägarna att utreda och ta fram ett förslag om 3D-fastighetsbildning. Utredning kring vilka rättigheter som behövde bildas i samband med fastighetsbildningen ingick även i uppdraget. Arbetet resulterade i ett underlag som skickades in till lantmäterimyndigheten tillsammans med ansökan om lantmäteriförrättning.

Structor biträdde även fastighetsägarna i den efterföljande lantmäteriförrättningen. I november 2017 tog lantmäterimyndigheten beslut om att klyva fastigheten i två delar med utgångspunkt i det förslag Structor upprättat.