På befintligt hus innehållande butiker, hotell, kontor och bostäder i centralt läge på Kungsholmen i Stockholm ska nya bostäder uppföras på byggnadens tak. Structor fick uppdraget att ta fram ett komplett underlag till Lantmäteriet inför bildandet av en ny 3D-fastighet ovanpå stamfastigheten.

I uppdraget ingick bl.a. utredning och informationsinsamling för att ta ställning till de nödvändiga rättigheter som måste bildas för att 3D-fastigheten ska bli lämplig som bostadsfastighet. I detta arbete ingick bl.a. samarbete med arkitekt, VVS- och brand-konsult samt konstruktör m.fl.

Structor medverkade även i lantmäteriförrättningen och försåg Lantmäteriet med all information som behövdes för att kunna fatta beslut om 3D-fastighetsbildningen.

3D-fastigheten har efter fastighetsbildningens genomförande sålts vidare till en bostadsexploatör som ska bebygga taket med ett 30-tal nya lägenheter.