Fastigheten Medlemmen 1 är en bostadsfastighet med bostadsrätter i Årsta i Stockholm som tidigare rymde en större förskola med tillhörande gård. Bostadsrättsföreningen önskade stycka av förskolans utrymmen från fastigheten genom tredimensionell fastighetsbildning.

Uppdraget bestod i att upprätta material för ansökan om avstyckning tillsammans med i sammanhanget nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder som bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut. I uppdraget ingick även att biträda bostadsrättföreningen i förrättningen fram till beslut om avstyckning.