Moelven Edanesågen AB bjuder in till avgränsningssamråd.

Moelven Edanesågen AB (”bolaget”) avser att under 2024 ansöka om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets sågverksamhet i Edane, Arvika kommun, Värmlands län. Verksamheten medför automatiskt betydande miljöpåverkan till följd av sin impregneringsanläggning varför en specifik miljöbedömning kommer att tas fram till ansökan, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Ett avgränsningssamråd för den kommande tillståndsansökan pågår. Samrådsmöte har genomförts med Länsstyrelsen i Värmland och tillsynsmyndigheten, Miljöstaben, vid Arvika kommun den 13 juni 2024. Ett samrådsunderlag har skickats till myndigheter och intresseorganisationer och en förkortad version av samrådsunderlaget har skickats till sakägare den 18 juni 2024. Moelven Edanesågen AB avser att lämna in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro länsstyrelse i slutet på år 2024.

Det fulla samrådsunderlaget kan laddas upp via länken nedan:
LÄNK KOMMER SNART

Samrådssynpunkter skickas skriftligen senast den 8 augusti 2024 via e-post till: erika.anvag@structor.se eller via brev till Structor Miljöteknik AB, Att Erika Anväg, Libergsgatan 6, 632 21 Eskilstuna. Skriv ”samråd Moelven” i ämnesraden eller på kuvertet. Eventuella synpunkter ska innehålla namn, adress och telefonnummer.