Samråd i tillståndsprocessen – om Volvos utökning i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment AB (Volvo CE) planerar att under 2022 ansöka om nytt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Volvo CE:s fabrik i Brunnsta, Eskilstuna.

Den sökta verksamheten kommer att ske i befintliga lokaler och inom befintligt verksamhetsområde. Planerad ansökan gäller fortsatt och utökad verksamhet i form av verkstadsindustriell produktion, forskning och utveckling, liksom test- och demonstrationsverksamhet. I produktionen ingår ytbehandling, montering, bearbetning m.m. Verksamheten omfattar även behandling av farligt avfall i ett internt reningsverk.

Volvo CE bjuder nu in till ett skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken. I samrådet ska bland annat frågor om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning behandlas. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen (den lägre kravnivån) avser samrådet även miljöeffekter till följd av yttre händelser och faktorer i omgivningen och hur en allvarlig kemikalieolycka ska kunna förebyggas och begränsas i den sökta verksamheten.

Ett samrådsunderlag har tagits fram. Samrådsunderlaget innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden, den sökta verksamhetens omfattning, utformning, förväntad miljöpåverkan, förslag till skyddsåtgärder och förslag på innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Nedan hittar ni det fullständiga samrådsunderlaget och en förkortad version av underlaget.

Förkortad version av samrådsunderlag Volvo CE (pdf)

Samrådsunderlag VCE_220114_rev220208 (pdf)

Samrådsunderlaget finns även att hämta hos Volvo Vakten, vid Munktellvägen 1, Eskilstuna.

Samrådet kommer att ske skriftligen.

Samrådssynpunkter skickas skriftligen till Martin Lewin senast den 26 mars 2022 via e-post martin.lewin@volvo.com eller brev till Volvo Construction Equipment, Munktellvägen 1, 631 85 Eskilstuna. Märk kuvertet med ”samråd”.

Foton: Volvo CE