Strategisk riskhantering

Transporter av kemikalier är en nödvändighet för att vi ska ha ett fungerande samhälle, samtidigt uppfattas transporterna som barriärer när vi vill bygga bostäder och förtäta våra städer. Att ta hänsyn till både transportbehov och en god bebyggd miljö ställer krav på en strategisk, aktiv och tvärsektoriell riskhantering i samhället.

Farligt gods-transporter har varit en omdebatterad fråga under lång tid. Den senaste tiden har vi bland annat sett landshövdingen i Stockholm efterfråga nationella ramverk för riskhantering som stöd i att hantera förhållandet mellan säkerhet och bostadsbyggande.

Sedan 2013 har länsstyrelsen i Stockholms län bedrivit ett utvecklingsarbete kring styrning av farligt gods inom länet. Det har bl.a. skett utifrån deras ansvar att utfärda lokala trafikföreskrifter för farligt gods-transporter, men även i rollen att ta fram regionala planeringsunderlag.