Structor Mark Mitt AB är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad med inriktning infrastruktur Vi arbetar genom hela processen – från tidiga utredningsskeden till relationshandlingar. Vårt mål är att leverera tjänster av högsta klass och vara den bästa arbetsplatsen. Vi är en engagerad partner och då uppdragen genomförs i nära samverkan med övriga fackkonsulter, myndigheter och beställare ställs krav på samarbetsförmåga och social kompetens hos våra medarbetare. Våra medarbetare handplockar vi och det är viktigt med hög teknisk kompetens och erfarenhet av anläggningsprojekt inom infrastruktur.  

Våra tjänster


Gata, väg & mark
 • Fastighetsmark
 • Vägar och gator
 • Ytor för flygplatser
 • Cirkulationsplatser
 • Cykel och gångvägar
 • Grundförstärkning
 • Vägplaner
VA
 • Hantering ovidkommande vatten
 • Vägvalsutredningar, multikriterieanalys
 • Hydraulisk dimensionering
 • Förstudier
 • Detaljprojektering
 • Ledningsförnyelse
 • Sjöledningar
 • Överföringsledningar
 • Ledningsteknik
 • Pumpstationer
 • Dagvattenutredningar
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Ledningssamordning
 • Enskilt avlopp
Exploatering
 • Underlag för detaljplan
 • Programhandlingar
 • Systemhandlingar
 • Bygghandlingar

Vill du bli en av oss?

Bolaget har en stark utveckling och vi söker fler personer som vill vara med att utveckla bolaget och verksamheten.
Vi söker dig med glöd, engagemang och hög, så väl yrkesmässig -som social kompetens.

Välkommen att höra av dig till: Vd Johan Engström, 070-108 92 80, johan.engstrom@structor.se

Våra medarbetare

Här finns vi

Sundsvall

Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 Sundsvall
Telefon: +46-70-108 92 80
Vd Johan Engström
Se karta