Hållbar stadsutveckling

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder planera för en hållbar samhällsutveckling genom det helhetskoncept vi kan erbjuda. Vi har kunskap och erfarenhet för att jobba genom hela planprocessen, från översiktsplanering till planbesked och detaljplaner. Vi har ett förhållningssätt där vi jobbar med miljöanpassning av planer kontinuerligt genom planprocessen och har långt erfarenhet av arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och undersökning av betydande miljöpåverkan.

Structor miljöteknik, teknikområde miljöbedömning, planer och tillstånd erbjuder tjänster inom:

 • Detaljplanering
 • Översiktsplanering
 • Underlag till planbesked
 • Kunskapsstöd i planprocessen
 • Kunskapsstöd kring fastighetsfrågor
 • Tematiska tillägg till översiktsplan
 • Planprogram
 • Lokaliseringsprövning
 • Volymstudier
 • Förstudier
 • Kunskapsstöd gällande strandskyddsfrågor
 • Miljöanpassning av planer
 • Klimatanpassning av planer
 • Strategisk miljöbedömning
 • Specifik miljöbedömning
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan (tidigare behovsbedömning)
 • Ekosystemtjänster
 • Miljösamordning
 • Miljösäkring
 • Tillståndsprövning
 • Anmälansärenden
 • GIS-visualisering och modellering
 • Drönarflygningar

Genom erfarenhet av att arbeta på kommun är vi trygga i att leda planarbetet genom den kommunala planprocessen från planbesked till laga kraft-handling.