Orion 14 är en av flera fastigheter i kvarteret Orion vid Odenplan i Stockholm. Fastigheten innehåller ett flertal byggnader från olika tidsepoker vilka genomgått renoveringar och omstruktureringar för att anpassas till ändringar i innehåll och funktion under åren. Bostäderna i fastigheten upplåts som andelslägenheter vilket är en någorlunda ovanlig upplåtelseform. En del av syftet med klyvningen har varit att underlätta för ombildning till bostadsrätter.

Structor har på uppdrag av fastighetsägaren genomfört en tredimensionell klyvning av fastigheten för att kunna skilja på bostäder och lokaler för kontor, restauranger, butiker etc, samt garage. Efter genomförd klyvningen har det bildats en tredimensionell fastighet för lokaler och garage samt en tvådimensionell fastighet för bostäderna. I uppdraget ingick även att ta fram underlag för fastighetsbestämning av gemensamhetsanläggning för innergård.

I samband med klyvningen har det även inrättats gemensamhetsanläggningar för delar som ska ägas och förvaltas gemensamt som till exempel fasader, grundläggning och trapphus.