Citadellsfogen, detaljprojektering

Uppdraget har fått sitt namn genom närheten till Malmöhus slott (Citadellet) och syftar till att framtidssäkra framkomligheten för samtliga trafikslag till västra hamnen. Projektet ska även möjliggöra en utbyggnad av bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet och parkeringshus. I uppdraget ska fullständiga handlingar tas fram för ombyggnad och utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, kanalrum, broar och parkområden enligt detaljplan 5565 Makrillen 3 m.fl. För att nuvarande trafik inte ska påverkas i allt för stor omfattning kommer utbyggnad ske etappvis vilket i kombination med närliggande pågående projekt kommer kräva effektiv samordning.

Detaljprojekteringen är påbörjad 2023 och förväntas vara klar 2025.

Foto: Perry Nordeng/Malmö stad Figur: Områdesbeskrivning.

 


Figur: Överblick av befintliga broar. Källa: Lantmäteriet

 


Figur: Överblick av samtliga 5 broar i projektet. Källa: Malmö Stad