Dagvattenutmaningar i historisk miljö – Kopparlunden, Västerås

Kopparlunden är en central stadsdel i Västerås som har spelat en viktig roll i stadens industrihistoria. Inom området finns många välbevarade industribyggnader från förra sekelskiftet vilket gör miljön unik och är ett riksintresse för kulturmiljövården.

I Kopparlunden är målet att utveckla en levande och hållbar stadsdel med bostäder, kontor, centrumverksamhet, parker och torg. Många av de befintliga industribyggnaderna ska bevaras och ambitionen är att lyfta fram kulturarvet i samband med omvandlingen av området. Det totala området är 26 hektar stort och uppdelat i fyra detaljplaneområden där tre av dem, dp Norr, dp Mitt (bild) och dp Syd, väntas vinna laga kraft under sommaren 2021. Structor Mark Uppsala har varit med i projektet under flera år och har tagit fram dagvattenutredningar för samtliga tre detaljplaner.

Stora volymer dagvatten behöver fördröjas lokalt i stadsmiljön. För att lösa denna utmaning föreslås yteffektiva, multifunktionella och samtidigt rekreativa dagvattenanläggningar i form av bland annat gröna tak, regnbäddar och trädplanteringar. Utöver att dagvattnet renas i dessa dagvattenanläggningar kommer de även bidra till viktiga ekosystemtjänster som ökad biologisk mångfald, bullerreducering och ett bättre mikroklimat.

En annan utmaning är översvämningsrisk vid skyfall. Bevarandet av befintliga byggnader är en viktig del av projektet men det begränsar också möjligheterna till en höjdsättning som medför säkra skyfallsvägar. Planering av skyfallshantering i ett framtida Kopparlunden kräver samordning mellan exempelvis kommunen, planhandläggare, fastighetsägare, byggherrar och gatuprojektörer. Sweco koordinerar detta arbete där Structor Mark Uppsala deltar aktivt.

Bild: Archus