Ett av Sveriges största miljösaneringsprojekt 2021 och 2022

I Åsbro söder om Hallsberg har SJ, dåvarande Televerket och Vattenfallsverket bedrivit impregneringsverksamhet mellan åren 1905-2012. Undersökningar visar på kraftigt förhöjda halter av PAH och arsenik i mark, grundvatten och sediment i anslutande vattendrag.

Impregneringsverksamheten bedrevs på två verksamhetsplatser; Åsbro gamla impregneringsanläggning, som användes fram till 1952, och Åsbro nya impregneringsanläggning, som var i drift 1952–2012. Inom dessa områden impregnerades stolpar med kreosotolja (som innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH), kopparvitriol och arseniksalt.

Kreosot har släppt ut från impregneringsverksamheten och spridit sig från den förorenade marken via grund- och dikesvatten till Tisaren och Estaboån. Tisaren ingår i ett vattenskyddsområde och är en dricksvattentäkt för Kumla och Hallsbergs kommuner.

Saneringen kommer huvudsakligen ske genom schaktsanering och muddring. Mängderna arsenik och PAH förväntas med förslagna åtgärdsmetoder reduceras med 99 respektive 80–90 procent. Ett beslut från mark- och miljödomstolen i slutet av 2020 var startsignal för att kunna genomföra åtgärderna. De påbörjades i juli 2021 och kommer pågå under hela 2022. Markerna och strandlinjen från 1940-talet kommer återställas.