Ett renare glasrike

Glasriket kallas det område i Kronoberg och Kalmar län som sedan mitten av 1700-talet varit känt för sin omfattande glasindustri. Vid tillverkning av glas används olika råvaror och kemikalier och under större delen av tiden glasbruken var aktiva saknades kunskap om råvarornas och avfallets miljö- och hälsorisker. Innan miljölagstiftningen kom och fick genomslag leddes restprodukter rakt ut i åar och diken. Avfall användes bland annat för att fylla ut mark inom eller i närheten av glasbruken.

Beroende på vilket glas som tillverkades vid ett glasbruk ser föroreningssituationen olika ut. Bly är generellt den mest betydande föroreningen relaterad till glastillverkning. Föroreningar som i övrigt ofta förekommer är arsenik, kadmium, bor, barium, antimon och fluor men även till exempel kobolt och zink.

Efter att undersökningar och åtgärder inletts och/eller genomförts för själva glasbruken blev det under 2019 dags att börja undersöka vattendragen i området, de s.k. Glasbruksåarna. Vattendragen är Mörrumsån, Alsterån, Ronnebyån, Lyckebyån, Ljungbyån och Hagbyån. Utredningarna görs som huvudstudier enligt Naturvårdsverkets manual och är ett komplement till de huvudstudier som genomförs/ska genomföras för de enskilda glasbruken. Alla huvudstudierna tillsammans ska sedan användas för prioritering av åtgärder så att de åtgärder som gör mest miljönytta prioriteras först.

Structor Miljö Öst har bidragit till fler glasbrukssaneringsprojekt genom undersökningar, projektering, byggledning och miljökontroll och har utvecklat stor kunskap och erfarenhet inom området. 2020 slutfördes arbetet med huvudstudierna för Lyckebyån och Ljungbyån och arbetet är nu igång med Ronnebyån och Alsterån.

Bilder: Structor