Structor Projektutveckling har varit fastighetsrättsligt stöd åt Skanska vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning i kv Hovstallängen i stadsdelen Kungsängen/Industristaden i Uppsala

Två bostadsrättsföreningar och ett vårdboende bestående av totalt ca 400 lägenheter delar ett gemensamt underjordiskt garage och innergård m.m i Hovstallängen, Uppsala. De gemensamma anläggningarna är omfattande. Behovet av att utforma och beskriva de blivande gemensamhetsanläggningarna behövde utredas.

Fastigheterna överläts av Skanska till nuvarande ägare innan gemensamhetsanläggningarna var bildade vid en lantmäteriförrättning. Structor har klarlagt de juridiska, tekniska och ekonomiska förutsättningarna och har landat en överenskommelse mellan fastighetsägarna om kostnads- och ansvarsfördelning. Den har legat till grund för lantmäterimyndighetens beslut.

Fastighetsägarna har även fått information om den praktiska förvaltningen av anläggningarna. De har också fått hjälp med ett så kallat driftavtal för att dela upp ansvar sinsemellan för t.ex. fastighetsskötsel, avläsning av elförbrukning och hantering av olika fakturor.

Foto: Structor