Fastighetsutveckling av industribebyggelse i Kopparlunden, Västerås

Kopparlunden i centrala Västerås ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel med bostäder, kontor, centrumverksamhet, parker och torg. Området är cirka 26 hektar stort och ramas in av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder.

I Kopparlunden finns idag cirka 200 företag med 1.200-1.300 anställda. Den historiska miljön i området är en viktig del av Västerås historia. Befintliga byggnader inom fastigheterna uppfördes under 1800-talets slut och har höga kulturvärden. De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Nya byggrätter tillkommer och parker och torg för in grönska och naturliga mötesplatser i området.

Ett planprogram som omfattar fyra detaljplaneområden togs fram 2016. Tre detaljplaner – Norr, Mitt och Syd – tas fram och ska upp för antagande i juni 2021. Nyfosa AB utvecklar fastigheterna Verkstaden 6 och Verkstaden 8 som ligger inom detaljplan Mitt och detaljplan Syd. Structor Projektutveckling ansvarar för den övergripande projektledningen för Nyfosas fastigheter inom ramen för detaljplanearbetet. Merparten av marken inom Kopparlunden är privatägd. Västerås stad och Fastighetsägarna inom Kopparlunden har tecknat ett ramavtal och enats kring principer och förutsättningar för hur intentionerna i planprogrammet ska kunna genomföras. Exploateringsavtal tecknas mellan Västerås stad och respektive fastighetsägare.

Foto: Paul Kvanta, Ahrbom och Partners