I Enhörna utanför Södertälje finns sedan 1930-talet Jehanders stora berg- och grustäkt. Verksamheten pågår fortfarande i delar av området, men kommer successivt att avvecklas fram till 2042. De markområden som blir ”lediga” kan utvecklas till ett attraktivt bostadsområde – ett projekt som också välkomnas av Södertälje kommun.

Stockholmsregionens många pågående infrastrukturprojekt skapar stora mängder överskottsmassor och många lastbilstransporter. Byggmaterialleverantören Jehander erbjuder alternativ till dessa landtransporter och har även idéer kring hur överskottsmassorna kan användas för ett mer hållbart samhällsbyggande.

Tanken är att skapa ett nytt landskap, attraktivt för exploatering, genom att ta till vara överskottsmassor från Stockholms byggprojekt – som levereras till Enhörna sjövägen. Idag är Jehander den enda ballastproducenten som försörjer Stockholm med material sjövägen och den enda betongleverantören som tar emot ballast via fartyg. En båtlast motsvarar 100 lastbilar.

Structor hjälper till att projektleda ett flertal olika processer. Tillsammans med kommunen tar vi även fram en Fördjupad översiktsplan för området. En annan uppgift är att jobba med den tillståndsprocess i Mark- och miljödomstolen som krävs för att ta emot överskottsmassor.

Det är främst Projektutveckling och Miljöbyrån i Stockholm som jobbar i Enhörnaprojektet, men även andra Structorbolag kommer vara inblandande i olika utredningar.