Fastighetsutvecklingsplaner, Österåkers kommun

Österåker är en kommun som växer. Kommunen har som mål att tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. För att kunna bedriva en långsiktigt hållbar planering och försörjning av förskole- och grundskoleplatser tar kommunen fram en 10-års prognos som beskriver var, när och i vilken omfattning det finns behov av tillkommande platser för att tillgodose behovet utifrån lagkrav och efterfrågan. Kommunen bedömer att barn i förskoleåldern kommer att öka med 50% under tiden 2022-2032, under samma tid förväntas kapaciteten i grundskolan öka med 25%. Ökningen bedöms att kunna tillgodoses genom dels nybyggnation men även om- och tillbyggnad av befintliga för- och grundskolor.

Structors uppdrag har varit att, utifrån lokalbehovsprognosen, utreda en möjlig utveckling av befintliga förskolor och skolor. Detta har genomförts på 13 olika objekt runt om i kommunen och redovisats som inledande fastighetsutvecklingsplaner för fortsatt utredning och planering.

Fastighetsutvecklingsplanerna redovisar objektsspecifik data kring beläggning, kapacitet, nuvarande lokalhyra, utvecklingsbehov, planförutsättningar, förslagsalternativ, investeringsbehov, hyresanalys för om- och tillbyggnadsbehov inklusive hyra per barn och elev samt ett resonemang om genomförandetidplan för myndigheter och tillstånd samt projektering och byggnation.