Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Restiden för hela sträckan beräknas i normala förhållanden till 15 minuter. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går drygt 18 av vägens 21 km i tunnel. Det gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar. I projektet ingår också att Ekerövägen breddas med ett kollektivkörfält och att tre broar anpassas till detta. Stor hänsyn behöver tas till världsarvet Drottningholm och kringliggande naturreservat.

Tunnlarna inklusive alla ramper är nu färdigsprängda. I de färdigsprängda tunnlarna ska körvägar, ledningar, teknisk utrustning mm inrymmas. På markytan sker arbete med väg- och brobyggen.

Innan vägbygget kunde påbörjas skedde mycket planeringsarbete efter att tillåtlighet getts av regeringen. Tillåtligheten gav startsignal för behövligt planerings- och tillståndsarbete. Structor projektutveckling har i olika uppdrag deltagit i framtagande av arbetsplan och miljötillstånd. Vidare har vi arbetat med markåtkomst för att säkra det behov av mark som byggnationen kräver. Detta sker i vissa delar med stöd av framtagen arbetsplan i bildandet av vägrätt och i andra delar med stöd av gällande detaljplan där tunnlarna bildar en egen tredimensionell fastighet. Ett flertal avtal med fastighetsägare, kommuner och andra berörda har slutits i samband med tillstånd- och markåtkomstprocessen. Flera genomförandeavtal har tecknats med berörda mark- och ledningsägare i vilka ansvars- och finansieringsfrågor hanteras. Delfinansiering sker genom bidrag från kommuner och trängselskatt.

(Illustration: Tomas Öhrling)