Geokartläggning inför ökad vattenförsörjning i Gimo

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB och Structor Miljö Öst AB har tillsammans med Kvartär AB utrett de geologiska förhållandena i Gimo, Östhammars kommun, åt Östhammar Vatten AB. Syftet är att förbättra förutsättningarna för Gimos framtida vattenförsörjning.

I utredningen ingick att identifiera områdets geologiska förhållanden genom borrning, installation av grundvattenrör och vattenprovtagning. En del av uppdraget omfattade även att inleda övervakning av råvattenresurserna och grundvattenmagasinet i Gimoåsen. I utredningen togs även lämpliga platser fram för att infiltrera vatten, och möjligheter att få tillgång till ytvatten som kan användas för infiltration utreddes. Inom ramen för utredningen beskrevs också vad respektive åtgärd kan få för inverkan på enskilda och allmänna intressen inom området. Det görs för att kunna bedöma hur pass genomförbara åtgärdsförslagen är. Sammantaget skulle utredningen kartlägga förutsättningarna för en bättre dricksvattenförsörjning i Gimo, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Projektet medfinansierades genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten, förmedlade av länsstyrelsen i Uppsala län.