Hoppets tid. Tvärbanan, Sollentuna

Kvarteret Hoppet är en nyckelpunkt i utvecklingen av det urbana stråk som ska binda samman Helenelund och Kista i nordvästra Stockholm. En ny breddad tunnel under E4:an planeras tillsammans med en ny ändstation för tvärbanan invid Helenelunds pendeltågsstation. Det ger underlag för ett torg med service, handel och bostäder i anslutning till det befintliga kvarteret Hoppet.

Mot torget förläggs butiker, service och entréer i bottenvåningarna längs med det stråk som binder samman Helenelund med Kista. Gatan blir en trygg och lummig mötesplats med uteserveringar, cykelstråk och bänkar.

Illustrationer: SLL, Sweco och Trafikverket