Klimatanpassning Botkyrka och Haninge kommun

Under 2020-2021 togs klimat- och sårbarhetsanalyser (KSA) fram av Structor som underlag till kommunens arbete med klimatanpassning. Syftet var att identifiera och analysera var och hur klimat¬-förändringarna kommer att påverka befintlig och planerad bebyggelse, infrastruktursystem, människors hälsa och miljö samt övriga ekonomiska, kulturella, sociala och naturrelaterade värden, samt hur kommunen för framtiden ska planera för att undvika ökad sårbarhet och ökade kostnader för klimatförändringar, vilka restriktioner m.m. som behövs för ny bebyggelse och infrastruktur samt relevanta anpassningsåtgärder i kommunernas ordinarie arbete.

Analysen hade stort fokus på utsatthet för översvämning av hav, vattendrag och skyfall samt försämrad markstabilitet och värmebölja, men även andra klimatfaktorer ingick. Omfattande kartarbete med stöd av GIS ingick och låg till grund för förvaltningsgemensamma analysövningar i workshopformat som leddes av Structor och utfördes av kommunernas medarbetare. Analysen har sin grund i riktlinjer från länsstyrelserna och annat vägledningsmaterial från myndigheter, i karteringar av översvämningar och stabilitet, i regionalt klimatunderlag från SMHI och kommunalt underlag. Arbetet utmynnade i rapporten ”Klimat- och sårbarhetsanalys – Botkyrka kommun” Samt ”Klimat- och sårbarhetsanalys Haninge kommun”.