Klimatanpassning Österåkers kommun

Arbetet med kommunens klimatanpassningsplanering påbörjades i Österåker hösten 2015. En klimat- och sårbarhetsanalys togs då fram av Structor som underlag till kommunens arbete med den nya översiktsplanen. Kommunens klimatarbete fortsatte under 2017 genom att Structor tillsammans med kommunen tog fram en klimatanpassningsplan. Planen fokuserar på bebyggelse, befintlig liksom planerad, samt infrastruktur och omfattar hela kommunen med fokus på Åkersberga, Svinninge och södra Ljusterö. Den beaktar framförallt successivt stigande havsnivåer beroende på klimatets förändring i kombination med höga vattenstånd, skyfall, förändrad markstabilitet samt värmeböljor. Planen utgår till stor del från de konsekvenser som beskrivits i Österåkers klimat- och sårbarhetsanalys tillsammans med analys av kartunderlag. Den utgår också från den kunskap och de kompletteringar som erhölls samt de prioriteringar som gjordes vid en heldags-workshop med representanter från ett flertal funktioner inom kommunen och kommunala bolag. Planen beskriver de geografiska områden och objekt som kräver anpassning till ett förändrat klimat liksom en sammanställning av förslag på åtgärder. Den innehåller också en beskrivning av åtgärdernas förväntade effekt, förslag på ansvar för genomförandet av åtgärderna, på uppföljning och utvärdering. Slutligen innehåller den också en prioritering av åtgärderna i en tre-gradig skala.  
Uppdraget resulterade i rapporten ”Förslag till Klimatanpassningsplan. Åtgärdsplan för bebyggelse och infrastruktur.”

Structor arbetade sedan vidare för Österåkers kommun med att ge förslag på klimatanpassningsåtgärder i form av konceptlösningar för att skydda planerad bebyggelse kring Åkers kanal från översvämning. Framtagandet av konceptförslag för översvämningsskydd utgick från befintlig och planerad bebyggelse och infrastruktur och syftade till att skydda kommunen från översvämningsrisk från framtida skyfall (100-årsregn med klimatfaktor), framtida höga flöden i Åkers kanal kombinerat med framtida höga havsvattenstånd som förvärrar översvämningsrisken i Åkers kanal. Uppdraget omfattade även att utvärdera markstabilitet och skyfall då dessa aspekter kan påverka utformningen och kostnaderna för anpassningsåtgärder. Utgångspunkt var att ta fram förslag som fungerar stabilitetsmässigt och uppfyller kraven i länsstyrelsens rekommendationer för grundläggning vid Östersjön och vid vattendrag, samt deras rekommendation för hantering av skyfall.

Structor har arbetet vidare i en roll som klimatanpassningssamordnare inom kommunen, ett uppdrag som startade 2021 och kommer pågå till 2025. I rollen ingår dels att stötta kommunen gällande strategier och mål kopplat till klimatanpassning men även att stötta enskilda projekt inom kommunen i frågor som rör klimatanpassning.