Kvarndammen i Falun säkrad ytterligare 100 år

Det 89 år gamla reglerutskovet på Kvarndammen i Falun var svårt rostangripet och det läckte mycket vatten genom reglerutskovet. Det nya reglerutskovet är utfört i rostfritt material, botten och väggar har försetts med nya betongväggar och dammvallarna har kompletterats med nya betongvingar som erosionsskydd vid kraftig vårflod. Luckorna regleras manuellt med en enkel domkraft eller ett hydraulaggregat.

Hela konstruktionen beräknas nu ha en livslängd på ytterligare 100 år.

Structors uppdrag:
• Tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen Dalarna
• Tillstånd för förändring av fornminne/marinarkeologisk undersökning, länsstyrelsen Dalarna
• Ta fram förfrågningsunderlag
• Upphandling av totalentreprenör
• Genomförande, uppföljning och avslut av entreprenaden

Foton: Maria Östling