Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll

Mälarbanan förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm och är också en del av Stockholms lokala pendeltågsnät. Sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Denna sträcka bygger nu Trafikverket ut från två till fyra spår. Utbyggnaden är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och har pågått sedan 2016. Med de nya spåren kommer pendeltågen att få egna spår, vilket möjliggör för fjärr- och regionaltåg att passera på separata spår. Det bidrar bland annat till en ökad turtäthet och förbättrad punktlighet, något som kommer att underlätta arbetspendlingen i region Mälardalen.

Förutom två nya spår byggs inom projektet fyra nya stationer, nya broar och gång- och cykelvägar. Det planeras även att tågtrafiken ska ledas ned i två tunnlar genom Solna och Sundbyberg. Tunnlarna avlägsnar den barriär järnvägen utgör idag och i Sundbyberg möjliggör det bland annat att stadskärnan kan länkas samman.

Delar av Mälarbanans utbyggnad är klar och nu pågår planering inför utbyggnad av de sista delsträckorna. Järnvägsplaner för sträckorna Huvudsta–Duvbo och Duvbo–Spånga är under framtagande. Tidigast 2024 beräknas kommande tunnelarbeten i Solna och Sundbyberg starta. Innan tunnelarbeten påbörjas genomförs dock sedan 2019 förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar.

När Mälarbanan byggs ut påverkas ett antal fastigheter och byggnader. Påverkan och eventuella åtgärder utreds och dialoger förs med fastighetsägare och verksamheter för att minimera negativa konsekvenser. Mark behöver även tas i anspråk under byggtiden, såväl tillfälligt som permanent.

Bild: Structor