Markekologiska processer i förorenad mark

Forskningsprojekt: Kan det finnas en fungerande markmiljö i förorenade områden?
Sedan 2016 har Structor Miljöteknik drivit ett forskningsprojekt inom teknikområdet förorenade områden i samarbete med Örebro universitet. Många gånger ser vi att det finns en växtlighet ovan mark även inom förorenade fastigheter. Vi ställde oss därför frågan om det i sådana områden också finns en fungerande markmiljö.

Syftet med forskningsprojektet som nu pågår är att utveckla och testa mätmetoder för markekologiska processer i förorenad mark. Genom detta kan riskbedömningsmetodiken förbättras i sådana fall där markmiljön är den styrande parametern.

Markbundna ekosystem
Den mikrobiella nedbrytningen och omvandlingen av komplexa organiska material (t.ex. löv på marken, döda växter) till mindre, oorganiska ämnen och näringsämnen som kan tas upp av växter, är en avgörande markprocess. Denna bestämmer markens bördighet och produktiviteten hos markbundna ekosystem – de bakomliggande faktorerna till det vi kallar en fungerande markmiljö. Effekter av föroreningar på mikrobiell funktion har mestadels studerats under kontrollerade (i laboratorier) eller halvkontrollerade fältförhållanden, men det finns behov av fler fältstudier och icke-störande sätt att studera mikrobiell funktion.

Mikrobiell näringscykel
För att studera mikrobiell näringscykel i mark tillämpar vi olika mikrobiella, jord- och växtparametrar i kombination med stabila isotoptekniker. Vi fokuserar främst på att mäta processer, båda direkt och indirekt. Mätningen av mikrobiell markrespiration (CO2-utsläppet vid nedbrytning av organiska föreningar) är det mest direkta sättet att bedöma effekter på mikrobiell aktivitet. Den mätningen anpassades för att möjliggöra en fältstudie utan att förstöra marken fysiskt. För att komplettera den mikrobiella studien används jord- och växtmaterial som ger en indirekt, men mer tidsintegrerad, syn på jordens näringscykelfunktion, vilket övervinner påverkan av kortvariga fluktuationer.

Projektet redovisas löpande.

Foto: Structor