Markförhandling, Trafikverket och Uppsala kommun

I centrala Uppsala korsas Ostkustbanan av två gator: S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. På båda gatorna går mycket trafik, såväl bil-, gång- och cykeltrafik. Tågtrafiken är intensiv och bommarna ligger nere ofta och länge. Trafikverket i samarbete med Uppsala Kommun planerar nu för nya planskilda korsningarna samt nytt vändspår för tågen. En tunnel kommer läggas under järnvägen på respektive gata. Ombyggnationen kommer förbättra säkerheten och framkomligheten på S:t Persgatan och S:t Olofsgatan.

Structor arbetar, på uppdrag av Ramboll Sweden AB, med att teckna genomförandeavtal med fastighetsägare och ledningshavare som blir berörda av kommande arbeten inom projektet. Uppdraget omfattar kontakter och dialog med respektive fastighetsägare, ta fram förslag till olika lösningar under byggtiden samt att sammanställa underlag och ritningar för genomförandet.

Projektets hemsida, Trafikverket: Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan – www.trafikverket.se

Projektets hemsida, Uppsala Kommun: Planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan – www.uppsala.se

Illustration: Ramboll