Ny stadsmiljö i Inre hamnen, Norrköping

I Norrköpings Inre hamn har det funnits ett gasverk som tidigare försåg staden med stadsgas. Med ett attraktivt läge vid vattnet och gångavstånd till morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram här. I Inre hamnen skapas en ny stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål: badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.

På området fanns det tidigare två stora gasklockor och några små med tillhörande verksamheter, bl.a. bensoltillverkning. Innan gastillverkningen byggdes ut fanns det även en skeppsdocka på området. Marken innehåller föroreningar av framför allt tjärföroreningar och metaller. Styrande föroreningar är PAH:er och bensen. Halterna av bl.a. bly och  cyanidföroreningar är också för höga.

För att kunna omdana området till ett attraktivt bostadsområde krävs omfattande åtgärder. Till stor del kommer det att bli schaktsanering omfattande ca 126.000 ton massor. Inför schakt behöver gasverksområdet spontas för att kunna schakta i torrhet. Länsvatten kommer att renas. Då området är geotekniskt instabilt med lösa leror kommer djupare schakt få utföras mycket försiktigt. De djupaste föroreningarna består främst av bensenföroreningar i och omkring den tidigare lilla gasklockan som planeras behandlas termiskt. Det innebär att joden värms upp en bit över 100 grader för att överföra föroreningarna till gasfas som sedan sugs upp och renas.

Bildtexter nedre: Rundeln är en rest från tidigare gasklocka. Under markytan behöver bl.a. tjärföroreningar saneras innan det blir ett attraktivt bostadsområde.

Bilder: Nyréns (överst) och Ebba Wadstein.