Markstrategi 2040 för Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har en kraftig tillväxttakt. För att klara planerad tillväxt och den strategiska planeringsinriktning som läggs fast i fördjupad översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040), så behöver kommunen fastställa en markstrategi för att säkerställa önskad utveckling av förvärv, byte och försäljning av mark.

Structors uppdrag är att ta fram en markstrategi för Upplands Bro kommun med tidshorisont 2040. Markstrategin innefattar analys av markbehov för byggande av bostäder, näringslivet och andra samhällsbyggnader såsom exempelvis skola och idrottshallar.

I det kortare perspektivet tar arbetet utgångspunkt i Centrala Bro och de fastigheter som identifierats som prioriterade. Uppdraget innefattar framtagande av värdering, tidplan, paketering inför eventuell försäljning av mark eller fastighet, plan för genomförande och formulering av villkor vid eventuella kommande markaffärer.