Miljöanpassning av planer

Vi använder oss av ett iterativt arbetssätt i vår undersökning av detaljplaner. Syftet med vårt tillvägagångssätt är att få in miljöanpassningsåtgärder tidigt i planeringen och på så sätt ta fram hållbara planer som inte leder till en betydande miljöpåverkan.

I undersökningsprocessen bedöms planen utifrån miljöaspekter, miljömål, ekosystemtjänster och av oss framtagna hållbarhetskriterier. Både regionala och nationella miljömål vägs in och ekosystemtjänsterna bedöms utifrån en lista över miljöaspekter kopplade till för dem relevanta ekosystemtjänster. Hållbarhetskriterierna är en ytterligare dimension som vägs in för att bedöma hur planen främjar en hållbar utveckling och hur planen kan anpassas för att ha en positiv påverkan på miljön, ett slags framgångsfaktorer.

Inom ramen för undersökningen bedöms planen tre gånger:

  1. Initial bedömning där behovet av utredningar identifieras, om det krävs till exempel en bullerutredning eller naturvärdesinventering för att kunna bedöma planens påverkan.
  2. Efter att utredningar utförts justeras planen och bedöms sedan på nytt. I denna andra bedömning identifieras miljöanpassningsåtgärder.
  3. I den slutliga bedömningen, av en plan som nu miljöanpassats, undersöks om planen innebär en betydande miljöpåverkan, vilket förhoppningsvis har undvikits genom utförda anpassningsåtgärder.

Resultatet blir en miljöanpassad plan som redovisas i en GIS-karta där planens uppfyllande av ekosystemtjänster och bidrag till hållbar utveckling illustreras.

Läs mer om vårt arbetssätt för undersökning av detaljplaner på Naturvårdsverkets webbplats

Foto och illustration: Lovisa Sandström Lundh, Structor Miljöteknik AB