Miljökonsekvensbeskrivning för FÖP Norra Vättern

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun upprättat en miljökonsekvensbeskrivning för den fördjupade översiktsplanen för norra Vätterns skärgård och dess stränder.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver en förändrad markanvändning på flera olika platser inom planområdet, i anslutning till olika orter kring norra Vättern. Planen beskriver markanvändningskategorierna landsbygd, stadsbygd, bostäder och verksamheter.

Planförslaget har nu varit ute för samråd och ska revideras inför utställning.

Läs mer och se planhandlingarna här