I Österåkers kommun sydväst om Åkersberga centrum planeras en ny stadsdel på området Näsängen

Cirka 1.700 nya bostäder och 20.000 kvm verksamhetslokaler i varierad bebyggelse med småstadskaraktär ingår i planen, liksom tre förskolor, en skola och en ny idrottshall.

Genom utbyggnaden av Näsängen kopplas stadsbygden i Kanalstaden och Åkersberga samman med utbyggnaden av bostäder längs Svinningevägen i enlighet med den antagna fördjupade översiktsplanen Täljöviken. Med hänsyn till områdets initialt perifera läge, har det varit viktigt att planförslaget utvecklas med en hög grad av attraktivitet. Målsättningen är också att kunna locka besökare från andra stadsdelar, som kan bidra till underlaget för den lokala servicen.

Att skapa attraktiva småstadsmiljöer med blandad bebyggelse och i god kontakt med havet är en grundläggande del av kommunens vision om att öka kontakten med vattnet och skärgården. Det inkluderar en ambitionsnivå för gestaltning av gator, torg och parker. För att kunna skapa attraktiva mötes­platser har ett omfattande gestaltningsprogram tagits fram.

En grundläggande aspekt av hållbarhet är att gynna hållbara transporter. Projektets syfte inkluderar därför även att ge goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det kan möjliggöras genom en tät och samlad bebyggelse i en struktur som medger genomströmmande trafik och prioriterar framkomlighet för gående, cyklister och busstrafik.

Detaljplanen för området behövde omarbetas. Structor bistår med projektledning i omtaget med detaljplaneprocessen. Arbetet sker inom ramen för Österåkers kommun i nära samarbete med markägaren, Magnolia Bostad, och ÅWL Arkitekter. Målet är att omarbeta detaljplanen med hänsyn till bland annat strandskydd och tillgänglighet.

Illustrationsplan Näsängen_211122 (Pdf-fil)

Illustrationer: ÅWL Arkitekter