I Järfälla på gränsen mellan Skälby och Veddesta har en detaljplan tagits fram för gamla handelsträdgårdsområdet Ormbacka. Detaljplanen möjliggör cirka 300 bostäder som ska integreras i det gamla kulturlandskapet med dess höga naturvärden. Målet är en blandad, småskalig och relativt luftig bebyggelsestruktur med möjlighet att bygga radhus, parhus, kedjehus samt några mindre flerbostadshus, men även skola/förskola och vårdboende. Området blir på så sätt ett alternativ och komplement till Barkarbystadens täta stadsstruktur. Samtidigt som Ormbackas närhet till den nya tunnelbanan gör att området drar nytta av de nya infrastruktursatsningar som sker i kommunen.

Kommunen äger cirka 45 procent av byggrätterna inom området och planeras att markanvisas genom tävlingsförfarande.

Structors roll i projektet är som projektledare och exploateringsingenjör. Structor har medverkat från granskningsskedet av detaljplanen och har ansvarat för upprättande av exploateringsavtal med de sex privata fastighetsägarna i området inför antagande av detaljplanen. Uppdraget är pågående och nu pågår detaljprojektering, förberedelse för markanvisningstävling samt förberedelse för upphandling av entreprenad.