P7 – nytt kraftvärmeverk för Borlänge Energi

Nybyggnad av kraftvärmeverk för avfallsförbränning vid Borlänge Energis Bäckelundsverk. Projektet delades in i tre huvuddelar; grundläggning, byggnad respektive processinstallation, som i sin tur delades på panna, turbin och rökgasrening.

I grundläggningsentreprenaden ingick schaktnings-, fyllnings-och spontningsåtgärder för djupa schakter, pålning för byggnader, kranuppställning och oljetank, utförande av tippficka i bunkerbyggnad, ändring av utvändiga ledningar och ny infart inklusive stödmur.

Byggnader av stål, betong och plåt som ingick i projektet var bunkerbyggnad, pannbyggnad, rökgasrening, ny kulvert från befintlig kulvert in till pannbyggnad, fundament för oljetank och fundament för ammoniaktank. Pannan är integrerad i byggnadens stålstomme.