Planarbete Östra Mörtnäs, Grisslinge, Värmdö kommun

Structor Geoteknik Stockholm AB har genomfört en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning som underlag till exploatörens bidrag till Värmdö kommuns detaljplanearbete. Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, planlägga befintliga rekreationsområden och möjliggöra för infartsparkeringar och befintliga verksamheter.

Inom det nu undersökta delområdet inom planområdet är det tänkt att en f.d. bussdepå, fastigheten Mörtnäs 1:587, görs om till bostadsmark med möjlighet till uppförande av två flerbostadshus. Ca 30 lägenheter planeras.

Övre bild: Utkast på en 3d-modell över planerade bostäder i ett tidigt skede. Upphov: beställaren
Nedre bild: Platsbesök 2018-08-29 för att planera undersökningspunkters läge och tillgänglighet inför geotekniska undersökningar. Fotograf: Malin Lund