Planprogram Kassmyraåsen, Botkyrka kommun

Structor Projektutveckling har på uppdrag av Botkyrka kommun byggt upp en projektgrupp och arbetat fram ett förslag till planprogram för Kassmyraåsen, beläget mellan Tumba och Vårsta. Teamet består av Structor Projektutveckling, Structor Mark, Structor Miljöbyrån, & Rundqvist arkitekter och Sydväst arkitekter och landskap. Uppdraget inleddes i maj 2021 och genomförs i fyra faser (inventering, handlingsplan, förstudie, planprogram) där projektgruppen levererade förslag till planprogram inklusive underliggande utredningar i juni 2022. Samråd för planprogrammet är nu beslutat och sker under hösten 2022.

Structor Projektutvecklings uppdrag har varit att driva och samordna arbetet med planprogrammet. Utöver det har Structor Projektutveckling arbetat med att säkra genomförbarheten av planprogrammet tillsammans med berörda fastighetsägare. I det arbetet har det ingått att ta fram exploateringskalkyler med tillhörande kostnadsfördelningsmodeller med förslag till kommande etappindelningar av ett genomförande.

 

Förutsättningar

Planprogramområdet är ungefär av Södermalms storlek och omfattar hela Kassmyra grustag, ett antal kommunala vägar, bostäder, mindre verksamhetsområden och grönytor. Större delen av marken i området ägs av olika privata markägare. En extra komplicerande faktor i sammanhanget är att planprogramområdet omfattar två grundvattenförekomster vars kvalitativa och kvantitativa status inte får påverkas negativt av en framtida exploatering. Planprogramområdet omges av två naturreservat som ska sammankopplas med ett grönt stråk. Planprogramförslaget syftar till att skapa förutsättningar för en sammanhängande stadsbygd med en väg- och bebyggelsestruktur som länkar samman stadsdelar med varandra. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut området som medeltät blandning av gles till medeltät stadsbygd.