Trafikverket ska genomföra dubbelspårsutbyggnad längs med Stambanan mellan Södertälje och Linköping. Ostlänken möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner. Projektet innebär 16 nya mil dubbelspår, 150 nya broar, 23 km tunnel och över 20 miljoner kubik (m3) massor. En ny järnväg gör intrång i landskapet och många hundratals fastigheter påverkas av projektet. Den bedömda kostnaden är 91 miljarder kronor (2021 års prisnivå), vilket motsvarar kostnaden i gällande nationell transportplan (2022–2033).

Tidplanen för Ostlänken är lång – 35 år med start 2001. Då inleddes planeringsarbetet med förstudie och järnvägsutredning som pågick fram till 2010. Mellan 2010-2014 pågick politiska diskussioner om en ny stambana och när besked kom i samband med nationell plan 2014 så startade Trafikverket upp arbetet igen med full kraft. 2014 påbörjades arbetet med järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar, ett arbete som kommer att pågå fram till 2024 och som även omfattar miljöprövning av vattenverksamhet, arkeologiska undersökningar och fältarbeten. Trafikstarten är planerad till 2035.

Nedan redovisas de positiva effekterna som Ostlänken får på Järnvägsnätet.

Kapacitetsutnyttjande:
Rött – över 80 % (mycket högt)
Gult – 60 – 80% (medelhögt)
Grönt – under 60 %

(Källa: Trafikverket). Mer info om Ostlänken finns på Trafikverkets hemsida – www.trafikverket.se

Structor bistår i projektet med markförhandlarkompetens och arbetar bland annat med markinlösen, genomförandeavtal och fastighetsrättsliga frågor. Markåtkomst är en kritisk fråga inom Ostlänken och Structor är med och driver processen kring tid- och markåtkomstplanering. Joel, projektutvecklare på Structor, har en unik roll som verksamhetsstöd till Markförhandlings projektchef där han driver och planerar för övergripande frågor så som resursplanering, tidplanering och övergripande arbetssätt.

”Det är både häftigt och utmanande att få vara med att planera för Sveriges största infrastrukturprojekt – Ostlänken, jag tar in mycket erfarenhet och inspiration från liknande projekt som vi på Structor har arbetat med så som Mälarbanan, Förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanan. Vi kommer i projektet vara nästan uppemot 30 markförhandlare, det är viktigt att vi har med oss det när vi planerar för en smart och robust organisation framöver.”


Foto:Trafikverket