Spårvägsutbyggnad Uppsala

Uppsala kommun och Region Uppsala arbetar för ett införande av spårväg i Uppsala med trafikstart 2029. Staten kommer bygga två nya spår från Uppsala mot Stockholm. Det blir då totalt fyra spår till Uppsala och en ny station vid Bergsbrunna. Staten har åtagit sig att delfinansiera en spårvägsutbyggnad mellan Bergbrunna och Gottsunda under förutsättning att kommunen bygger bostäder och arbetsplatser.

Spårvägssträckningen planeras gå från Uppsala central till den nya stationen vid Bergsbrunna. Längst föreslagen linjesträckning har ett antal förstudier och spårutredningar upprättats. Dessa utredningar har inför detaljplanearbetet fördjupats till förprojekteringsnivå och redovisas i fyra delsträckor (A-D) samt en spårvägsdepå. Det pågår fem detaljplaner för sträckan uppdelade på olika delsträckor.

Structor Projektutvecklings uppdrag innebär att samordna avtalsprocessen, dels med några av de avtalsparter som 2016 skrev under en avsiktsförklaring med Uppsala kommun gällande spårvägsutbyggnad, dels med övriga fastighetsägare som berörs. Arbetet ska leda fram till avtal som bl.a reglerar samarbete, markåtkomst och ersättning.

Structor har även uppdrag att bistå i mark- och exploateringsfrågor inom de detaljplaner som tas fram.

Karta från Uppsala kommun