Spårvägsutbyggnad Uppsala

Uppsala kommun och Region Uppsala arbetar för ett införande av spårväg i Uppsala med trafikstart 2029. Staten kommer bygga två nya spår från Uppsala mot Stockholm. Det blir då totalt fyra spår till Uppsala och en ny station vid Bergsbrunna. Staten har åtagit sig att delfinansiera en spårvägsutbyggnad mellan Bergbrunna och Gottsunda under förutsättning att kommunen bygger bostäder och arbetsplatser.

Längs föreslagen linjesträckning har ett antal förstudier och spårutredningar upprättats. Dessa utredningar har inför detaljplanearbetet fördjupats till förprojekteringsnivå och redovisas i fyra delsträckor (A-D).

Structor Projektutvecklings uppdrag innebär att driva och leda förhandlingarna med några av de avtalsparter som 2016 skrev under en avsiktsförklaring med Uppsala kommun gällande spårvägsutbyggnad. Arbetet ska leda fram till nya avtal som reglerar markåtkomst och ersättning.

Structor har även uppdrag att förhandla om genomförandeavtal avseende ledningsomflyttningen med berörda ledningsägare längs med den tänkta spårvägen.

Karta från Uppsala kommun