Stadsdelsutveckling av nya området Sätra i Västerås

Området Sätra i Västerås ska utvecklas till en ny stadsdel i utkanten av staden mellan Norra Erikslund och Brottberga. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer. Visionen för Sätra är att det ska vara lätt att leva hållbart, att Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap och att Sätra är tryggt och tillgängligt.

Inom Sätra kommer det att byggas ca 2 000 bostäder, allt ifrån radhus och villor till större flerbostadshus. Området ska förutom bostäder även erbjuda service, utbildning, offentliga rum, idrott och rekreation. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler – en modern version av den klassiska trädgårdsstaden, med en lummig park och en vattenpark för att kunna ta hand om dagvatten och skyfall på ett bra sätt.

En fördjupad översiktsplan togs fram 2020 och första detaljplanen (etapp 1) vann laga kraft i september 2021. Västerås kommun äger nästan all mark inom området. Fyra områden har redan markanvisats till olika byggaktörer och en markanvisning för förskola är nu pågående med eventuell tilldelning i maj 2022. Inom etapp 1 finns ytterligare områden som kommer att markanvisas successivt. Utbyggnaden av infrastrukturen har påbörjats och byggnation av första bostäderna förväntas påbörjas i början av 2023.

Structor Projektutveckling ansvarar tillsammans med Västerås kommuns mark- och exploateringsenhet för den övergripande projektledningen för framtagandet av nya stadsdelen Sätra.

Läs mer om Sätra på www.vasteras.se/satra

Illustrationer: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB