Stadsdelsutveckling Södra Häggvik, Sollentuna kommun

Södra Häggvik ligger nära kommunikationslänkar som E4, förbifart Stockholm och järnvägen. Det har länge varit en välbesökt plats med externhandel, som livsmedelsbutiker och Stinsen köpcentrum med stora parkeringar.

Stadsdelen ska successivt omvandlas till en urban miljö med mer än 5000 bostäder, utvecklad handel, kontor och ny F-9 grundskola. I dag pågår flera detaljplaneprojekt om sammanlagt flera tusen bostäder i både planerings- som genomförandeskede. Tidigt år 2022 flyttar de första boende in i området. I samverkan med Trafikverket och regionen ska en ny stationsentré stärka kollektivtrafiken från år 2025. Bostäder, kontor och skola kommer integreras nära handel i detta unika läge vid infrastruktur som E4, Förbifart Stockholm och järnväg.

Utformning av stadsdelens bebyggelse och vistelsemiljöer – gator och trafik, dagvatten tillsammans med hög exploateringsgrad och befintliga verksamheter i det flacka området – gör att planeringen behöver tillgodose flera olika behov och krav.

Illustration: Arkitema AB