Framtidens Stora Sköndal ska bli en stadsdel byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet.

I Stora Sköndal kommer det att byggas en stadsdel som:
– är inkluderande till sin utformning
– rymmer olika människors behov och förutsättningar
– har miljö och klimat i fokus

Detaljplanen utgör en andra etapp i utbyggnaden av Stora Sköndal. Planförslaget utgår från den bebyggelsestruktur som prövats i program för Stora Sköndal. Med utgångspunkt i programmets avvägningar avseende sociala värden, mobilitet samt natur- och kulturvärden ska en allsidig stadsmiljö med ett fokus på social och ekologisk hållbarhet växa fram. Planförslaget möjliggör ca 1600 nya bostäder, en skola, förskolor, en fullstor idrottshall och ett så kallat M-hus för möten, mobilitet och miljö. Planen omfattar också befintlig miljö med högt kulturmiljövärde och syftar till att säkerställa bevarandet av denna.

Området ska präglas av grönska genom att befintlig natur bevaras samtidigt som både allmänna platser och kvartersmark utformas för att tillhandahålla ekosystemtjänster. För att lägga grunden för en socialt hållbar stadsdel inrymmer planförslaget en stor variation av olika bostäder, nya publika funktioner och ett stort antal gemensamma mötesplatser, både på allmän plats och på kvartersmark.

(Illustrationer: Tengbom & Engram)