Som första gata inom Stockholms stad görs nu Surbrunnsgatan om till cykelgata. I gatusektioner som inte möjliggör separat cykelinfrastruktur skapas istället en cykelgata där motorfordonsförare ska anpassa sin hastighet efter cykeltrafiken. Structor Mark Stockholm har genom sitt samarbete med kollegor i Nederländerna tagit fram ett förslag på ombyggnad av hela gatan som nu blir verklighet. Gatan får en ny beläggning med röd asfalt samtidigt som cyklande ges förbättrad prioritet i korsningar genom exempelvis genomgående gångbanor och stopplikt.

Längs gatan förbättras även situationen för gående med en breddning av gångbanan på delar av sträckan samt genomgående gångbanor i flera korsningspunkter.

Structor Mark Stockholm har dels utfört den fördjupade programhandling som ligger till grund för det fortsatta arbetet, dels förfrågningsunderlaget inför stadens upphandling. Teknikområde Trafik, Gata, Dagvatten och Ledningssamordning har alla inkluderats i projektet.