Täby Park – ny stadsdel i Täby kommun norr om Stockholm

På före detta galoppfältet Täby Galopp i Täby kommun norr om Stockholm planeras för cirka 6 000 lägenheter och cirka 4 000–5 000 arbetsplatser. Utbyggnaden av området påbörjades år 2018 och kommer att ske i etapper under kommande decennier. Området är på cirka 70 hektar och i dag till stor del obebyggt. Den västra delen utgörs av före detta galoppfältet och den östra delen av mindre, skogbeklädda höjdpartier. Området avgränsas av Roslagsbanan i norr, Bergtorpsvägen i öster och E18 (Norrtäljevägen) i söder.

Byggnationerna kommer till större delen förläggas högre än befintlig mark. Ett centralt parkstråk kommer att utgöra ett lågområde för dagvattenavrinningen. Där planeras befintlig marknivå i stort sett behållas om möjligt med avseende på grundvattennivåerna.

Structor Vatten & Miljö Uppsalas uppdrag är att ur ett hydrogeologiskt perspektiv bedöma förutsättningarna för den planerade bebyggelsen i Täby Park. Övergripande handlar det om att föreslå åtgärder för upprätthållande av vattenbalans och grundvattennivåer för allt från kvarter, allmän platsmark och detaljplaner till övergripande för hela Täby Park.

Illustrationsplan: SWMS Arkitektur