Tomträttsanalys för Uppsala kommun

Inom Ulleråker, söder om Uppsala stadskärna, växer en ny stadsdel fram på historisk mark. Flera befintliga byggnader har stora kulturhistoriska värden, väl värda att bevara. Inom stadsdelen planeras även för funktioner som flexibelt ska kunna anpassas efter framtida behov och förutsättningar.  

Structor Projektutvecklings uppdrag innebär en analys av tomträttsinstitutet som alternativ metod för att kunna styra användning, bevara kulturhistoriska byggnader och/eller ge kommunen del av framtida markvärdestegring. Uppdraget innebär att belysa fyra olika fall och beskriva för- och nackdelar med tomträttsupplåtelse för respektive fall.
Bild: Hospitalet, Ulleråker. Foto: Uppsala kommun