Verkstad HVDC, Ludvika

Ombyggnation av befintligt kallförråd till produktionslokal i del av befintlig byggnad, ombyggnation av omklädningsrum, nytt skärmtak och nya asfalt- och körytor. Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan där målen förutom att åstadkomma en högkvalitativ entreprenad som uppfyller redovisade behov. Målet är att skapa ett positivt och lösningsorienterat samarbetsklimat, utveckla en hög grad av lagkänsla, löpande utvärdera arbetet för att säkerställa att uppställda mål nås och att borga för en säker arbetsmiljö. 

Uppdraget innefattar projekteringsledning för framtagning av FU, kontroll och granskning av handlingar, ta del av riskinventeringar och arbetsberedningar och säkerställa att projektet har en säker arbetsmiljö. Andra uppgifter är att hantera frågor som uppkommer i entreprenaden, kontrollera att arbetet utförs enligt handlingarna, hålla i bygg- och ekonomimöten, göra ekonomisk uppföljning och delta i besiktningar.