Structor Akustik erbjuder utredningar inom omgivningsbuller

Bullerutredningar krävs ofta som underlag till:

  • Detaljplan, planprogram, förstudie m.m.
  • Översiktsplaner
  • Miljöprövning industri
  • Buller i byggskedet
  • Åtgärdsplan mot buller i befintlig miljö
  • Bullerskyddsåtgärder

Detaljplan, planprogram, förstudie m.m.
Bullerutredningar till detaljplan, planprogram, förstudie m.m. utreder ljudmiljön i det aktuella området både i nuläge och i framtida scenarion. Med stor erfarenhet och god kompetens kan Structor Akustik erbjuda all den kunskap som krävs för att belysa och hantera bullerfrågan. Utredningarna kan kräva både beräkningar och mätningar vilka kan utföras av Structor Akustiks medarbetare. Arbetet pågår ofta under längre tid vilket gör av vår vilja till god kommunikation ligger som grundsten för lyckade projekt. Utifrån våra ledord känner vi trygghet att uttrycka våra åsikter och gärna komma med åtgärdsförslag som gynnar alla parter. Även större planarbeten som översiktsplaner och åtgärdsplaner för infrastruktur är något vi har erfarenhet av att utföra.

Miljöprövning industri
Miljöprövning inom industri innebär ofta en kombination av mätningar och beräkningar som samtliga på Structor Akustik har erfarenhet av och möjlighet att utföra. Vi har erfarenhet av samtliga skeden av miljöprövningar. Det ger oss möjlighet att utforma uppdragen specifikt för er verksamhet.

Buller i byggskedet
Under byggskedet kan buller leda till förseningar och klagomål. Vi erbjuder utredningar av buller i byggskedet för samtliga parter vilket ger oss helhetsperspektivet som krävs för att kommunicera och utforma åtgärdsförslag som gynnar såväl byggen som berörda i närområdet.

Åtgärdsplan mot buller i befintlig miljö
Structor Akustik utför bullerutredningar för åtgärdsplan mot buller i befintlig miljö. Här krävs kunskaper inom beräkningar, mätningar och marknaden för åtgärder. Med erfarenhet och nytänk hjälper vi er med att utforma kostnadseffektiva lösningar som ger största möjliga effekt.

Bullerskyddsåtgärder
För att utforma effektiva bullerskyddsåtgärder behöver hänsyn tas till ett stort antal parametrar som är unika för varje projekt. Structor Akustik har, utöver stor kunskap om hur dagens bullerskydd bör utformas, ett driv att utforma framtidens bullerskydd. Exempel på detta är examens- och doktorandarbeten som utförts hos Structor Akustik där mätmetoder tagits fram för dagens bullerskydd och utredningar av vad framtiden har att erbjuda. Detta ger Structor Akustik en unik insikt i vilket bullerskydd som passar ditt projekt bäst.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-522 979 07
Vd My Broberg
Karta