Begreppet miljö är stort men vårt fokus är förorenade områden på land och i vatten samt miljörelaterade frågor vid nyexploatering. Vi arbetar i alla skeden från förstudier till genomförande.

Exempel på vad vi utför är:

 • Fältundersökningar i mark och vatten
 • Riskbedömningar
 • Åtgärdsutredningar
 • MKB
 • Miljösanering
 • Vattenverksamhet
 • Förstudier och huvudstudier (enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual)
 • Miljöinventering av byggnader
 • Mätningar (byggnader, markmodeller, bottenkartering)
 • Klassificerar mark ur radonsynvinkel
 • Miljökontroll i jord, vatten och sediment
 • Provtagning i marin miljö
 • Hydrogeologiska utredningar (avvattning, dricksvattenförsörjning och gruvindustri)
 • Certifierad miljöprovtagning (jord, sediment, yt- och grundvatten)
 • Deponiteknik
 • Undersökning av förorenade områden och byggnader
 • Projektering av saneringsåtgärd
 • Efterbehandling av förorenade områden
 • GIS-redovisningar
 • MKB/tillståndsansökan
 • Due diligence
 • BAS P
 • BAS U
 • Byggnadsinventering och rivningslov
 • Projekt- och byggledning i saneringsentreprenader
 • Utförandeentreprenad miljö
 • Entreprenadbesiktningar
 • Projektingenjör
 • Teknikstöd
 • Periodiska besiktningar

Här finns vi

Sundsvall

Structor Norr AB
Box 267
SE-851 04 SUNDSVALL
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1
SE-852 31 SUNDSVALL
Telefon: (Växel) +46 60–12 27 77
Mail: norr@structor.se

Vd Johan Nordbäck
Telefon: +46 701–91 68 20

 

Karta