Dagvattenhantering spelar en allt större roll i planeringen av den hållbara staden. I takt med urbanisering och klimatförändringar ökar mängden dagvatten. Dagvattenplanering krävs för en effektiv avvattning av ytor samt för att minska risken för skador från översvämningar vid skyfall.

Dagvatten transporterar också föroreningar från bland annat trafik, byggnadsmaterial och långväga luftföroreningar till recipienter. Med ett välplanerat dagvattensystem kan man säkerställa att nya exploateringar inte leder till negativa konsekvenser för sjöar och vattendrag, vilket är en viktig del i stadsbyggnadsprocessen. Genom att planera dagvattensystemet kan dagvattnet både fördröjas, renas och samtidigt bidra till vattenmiljöer eller bevattning av grönska vilket i sin tur kan ge flera värdefulla ekosystemtjänster i stadsmiljön.

Vårt dagvattenteam är med i hela exploateringsprocessen från strategier, underlag till miljökonsekvensbeskrivningar, dagvattenutredningar inför översiktsplaner och detaljplaner, bygglov, inför miljöcertifieringar och även vidare i projekteringen. Vi har bred erfarenhet från både större exploateringsprojekt och mindre kvartersgårdar. Vi arbetar tätt med andra teknikområden för att skapa mångfunktionella och hållbara dagvattensystem.

Våra tjänster

  • Dagvattenutredningar
  • Utredning av områdets förutsättningar för dagvattenhantering
  • Beräkningar av dagvattenflöden och fördröjningsvolymer
  • Föroreningsberäkningar med StormTac web
  • Konsekvenser för recipienter utifrån miljökvalitetsnormer
  • Skyfallsanalyser med Scalgo Live
  • Dagvattenhantering på bjälklag
  • Dimensionering och projektering av dagvattenanläggningar
  • Återvinning av regnvatten
  • Skötselplaner för dagvattenanläggningar

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta